Representatives from Thailand
Import and export goods from all over the world.
-Supply and export of genuine diamonds, gold , Oil, paper from Thailand
-Supply and export Fresh seafood, frozen seafood, fruit,
-Supply and export  scrap from Thailand
- Supply and export of plastic pellets

ให้บริการ ออก FORM E เป็นการลดภาษีนำเข้าสินค้าหรือนำเข้าเป็น 0%
-บริการด้านพิธีการศุลกากร ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า
-บริการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงงานว่ามีการจดทะเบียนถูกต้อง
-บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
รับสินค้าต้นทางหน้าประตูบ้าน จัดส่งปลายทางถึงหน้าประตูบ้าน ที่เดียวจบ ปลอดภัย
-ขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน นำเข้าและส่งออกทางอากาศ ,ขนส่งสินค้าทางเรือ,ขนส่งสินค้าทางบก

 ส่งออกและนำเข้าแบบเร่งด้วย ภายใน 1-2 วัน ทั่วโลก